ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Δήλωση Απορρήτου του παρόντος Δικτυακού Τόπου του Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων της GSK CH ΑΕ

Ο Τομέας Καταναλωτικών Προϊόντων της GSK CH AE σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο των επισκεπτών των ιστοσελίδων της και δεσμεύεται ως προς την προστασία των προσωπικών τους στοιχείων. Η παρούσα δήλωση απορρήτου εξηγεί τον τρόπο τυχόν συλλογής  δεδομένων και τις πρακτικές χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου του Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων της GSK CH AE (εφεξής Δικτυακός Τόπος)

Δεσμευτικός Χαρακτήρας

Με την πρόσβαση και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε και συγκατατίθεστε στην τυχόν συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, σύμφωνα με το νόμο.

Περιγραφή πληροφοριών που πιθανόν συλλέγει η GSK

1. Προσωπικά Αναγνωριστικές Πληροφορίες (ΠΑΠ)

Στον παρόντα Δικτυακό Τόπο δεν συλλέγονται ΠΑΠ, πέραν των Διευθύνσεων Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP Addresses), ως περιγράφεται κατωτέρω. Ο παρών Δικτυακός Τόπος δεν προορίζεται ούτε έχει σχεδιαστεί για παιδιά κάτω των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες επισκεπτών που ανήκουν σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση γονέα ή άλλου νομίμως έχοντος την επιμέλειά τους.

2. Μη Προσωπικά Αναγνωριστικές Πληροφορίες

Η GSK CH A.E. πέραν των ανωτέρω συλλέγει μη προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή, προκειμένου να παρακολουθεί δεδομένα όπως τον συνολικό αριθμό επισκεπτών του Δικτυακού Τόπου της, τον αριθμό επισκεπτών ανά ιστοσελίδα, και τα domain names των παροχών υπηρεσιών διαδικτύου των επισκεπτών. 

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές, οι οποίες παραμένουν σε συγκεντρωτική μορφή, προκειμένου να κατανοήσουμε πώς οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν τους δικτυακούς μας τόπους, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε αυτούς  και τις υπηρεσίες  που παρέχουμε. Είναι επίσης πιθανό να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και άλλες εταιρίες του Ομίλου GlaxoSmithKline και άλλων τρίτων μερών που μας παρέχουν σχετικές υπηρεσίες. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

Χρήση Διευθύνσεων Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IPAddresses)

Η Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (ΙΡ) είναι ένα σύνολο αριθμών που αποδίδεται αυτόματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας οπότε συνδέεστε στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή μέσω τοπικού δικτύου (LAN) ή δικτύου ευρείας περιοχής (WAN). Οι διακομιστές διαδικτύου αναγνωρίζουν αμέσως τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας από τη Διεύθυνση Πρωτοκόλλου που του αποδίδεται για όσο διάστημα είστε συνδεδεμένοι.

Η GSK CH AE ή τα τρίτα μέρη που δρουν για λογαριασμό της στα πλαίσια λειτουργίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου, μπορούν να συλλέγουν διευθύνσεις ΙΡ, με σκοπό τη διαχείριση συστημάτων και τον έλεγχο της χρήσης του Δικτυακού αυτού Τόπου. Υπό κανονικές συνθήκες, δεν συνδέεται η διεύθυνση ΙΡ ενός χρήστη με προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες αυτού: δηλαδή καταχωρείται η επίσκεψη κάθε χρήστη, αλλά ο ίδιος ο χρήστης παραμένει ανώνυμος σε εμάς. Υπάρχει ωστόσο περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ΙΡ για την ταυτοποίηση συγκεκριμένου χρήστη του Δικτυακού Τόπου, αν κρίνουμε το αναγκαίο για την επιβολή συμμόρφωσης με τους όρους χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή για να προστατεύσουμε την υπηρεσία, ή τον Δικτυακό Τόπο ή άλλους  χρήστες.